Ako u Srbiji sretnete čoveka koji nosi košulju preko pantalona, možete se u njega pouzdati. To je čestita i poštena ljudina. Ako, međutim, košulju upasuje u pantalone, on postaje lopuža.


ako-u-srbiji-sretnete-oveka-koji-nosi-koulju-preko-pantalona-moete-se-u-njega-pouzdati-to-estita-i-potena-ljudina-ako-meutim-koulju-upasuje-u
oto fon bizmarkakosrbijisretnetečovekakojinosikouljuprekopantalonamožetesenjegapouzdatitočestitapotenaljudinaakomeđutimupasujepantaloneonpostajelopužaako uu srbijisrbiji sretnetesretnete čovekačoveka kojikoji nosinosi košuljukošulju prekopreko pantalonamožete sese uu njeganjega pouzdatije čestitačestita ii poštenapoštena ljudinakošulju upasujeupasuje uu pantaloneon postajepostaje lopužaako u srbijiu srbiji sretnetesrbiji sretnete čovekasretnete čoveka kojičoveka koji nosikoji nosi košuljunosi košulju prekokošulju preko pantalonamožete se use u njegau njega pouzdatije čestita ičestita i poštenai poštena ljudinakošulju upasuje uupasuje u pantaloneon postaje lopuža

U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.