Ako te ljudi kritikuju, ponižavaju te, viču za tobom... Samo se seti da u svakom takmičenju, galamu pravi publika, a ne igrači.


ako-te-ljudi-kritikuju-poniavaju-te-viu-za-tobom-samo-se-seti-da-u-svakom-takmienju-galamu-pravi-publika-a-ne-igrai
Žarko lauševićakoteljudikritikujuponižavajutevičuzatobomsamosesetidasvakomtakmičenjugalamupravipublikaneigračiako tete ljudiljudi kritikujuponižavaju teviču zaza tobomtobom samosamo sese setiseti dada uu svakomsvakom takmičenjugalamu pravipravi publikane igračiako te ljudite ljudi kritikujuviču za tobomza tobom samotobom samo sesamo se setise seti daseti da uda u svakomu svakom takmičenjugalamu pravi publikaa ne igračiako te ljudi kritikujuviču za tobom samoza tobom samo setobom samo se setisamo se seti dase seti da useti da u svakomda u svakom takmičenjuviču za tobom samo seza tobom samo se setitobom samo se seti dasamo se seti da use seti da u svakomseti da u svakom takmičenju

Ako te ljudi kritikuju, ponižavaju te, viču za tobom… Samo se seti da u svakom takmičenju, galamu pravi publika, a ne igrači.Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna.Onaj osecaj kad te nesto neizmerno muci a ne smes nikom da se poveris i kazes pravi razlog.Čudan svijet, ogovara te a voli, ljubi te u obraz a mrzi te, ismijava plemenita djela a pamti ih kroz mnoge pasove, živi i nadom i sevapom i ne znaš šta nadjača i kada.Samo svjetlost nema sjenu, ali je svakom i svemu pravi.Neki ljudi umru u 25-toj, a ne ukopaju se do 75-te.