Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati.


ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati
džon f. kenediakoslobodnodrutvonemožedapomognemnogimakojisusiromaniondasačuvamaloonihbogatiako slobodnoslobodno društvodruštvo nene možemože dada pomognepomogne mnogimamnogima kojikoji susu siromašnionda nene možemože nini dada sačuvasačuva malomalo onihonih kojikoji susu bogatiako slobodno društvoslobodno društvo nedruštvo ne možene može damože da pomogneda pomogne mnogimapomogne mnogima kojimnogima koji sukoji su siromašnionda ne možene može nimože ni dani da sačuvada sačuva malosačuva malo onihmalo onih kojionih koji sukoji su bogatiako slobodno društvo neslobodno društvo ne možedruštvo ne može dane može da pomognemože da pomogne mnogimada pomogne mnogima kojipomogne mnogima koji sumnogima koji su siromašnionda ne može nine može ni damože ni da sačuvani da sačuva maloda sačuva malo onihsačuva malo onih kojimalo onih koji suonih koji su bogatiako slobodno društvo ne možeslobodno društvo ne može dadruštvo ne može da pomognene može da pomogne mnogimamože da pomogne mnogima kojida pomogne mnogima koji supomogne mnogima koji su siromašnionda ne može ni dane može ni da sačuvamože ni da sačuva maloni da sačuva malo onihda sačuva malo onih kojisačuva malo onih koji sumalo onih koji su bogati

Ako su američki muškarci opsednuti novcem, može se reći da su američke žene opsednute sa mršavljenjem. Jedni govore o dobitku, drugi pričaju o gubitku, a ne možeš znati više koji su od kojih dosadniji.Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi postigli malo privremene vlastite sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost.Čovjek koji ne može dati ništa svoje, ne može ništa ni osjetiti.Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.