Ako sipaš ulje i sirće u istu posudu, nećeš ih zvati prijateljima već protivnicima.


ako-sipa-ulje-i-sire-u-istu-posudu-nee-ih-zvati-prijateljima-ve-protivnicima
eshilakosipauljesirćeistuposudunećeihzvatiprijateljimavećprotivnicimaako sipašsipaš uljeulje ii sirćesirće uu istuistu posudunećeš ihih zvatizvati prijateljimaprijateljima većveć protivnicimaako sipaš uljesipaš ulje iulje i sirćei sirće usirće u istuu istu posudunećeš ih zvatiih zvati prijateljimazvati prijateljima većprijateljima već protivnicimaako sipaš ulje isipaš ulje i sirćeulje i sirće ui sirće u istusirće u istu posudunećeš ih zvati prijateljimaih zvati prijateljima većzvati prijateljima već protivnicimaako sipaš ulje i sirćesipaš ulje i sirće uulje i sirće u istui sirće u istu posudunećeš ih zvati prijateljima većih zvati prijateljima već protivnicima

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.Braća uvek imaju istu krv, ali retko kad istu ćud.Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne dokazivati se kad su oni već propali.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Ako ne počneš, nećeš ni završiti.