Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.


ako-sebi-pravite-granice-u-svemu-to-radite-fiziki-ili-na-bilo-koji-drugi-nain-one-e-ui-u-svaku-poru-vaeg-rada-i-ivota-granice-ne-postoje-postoje-samo
brus liakosebipravitegranicesvemutoraditefizičkiilinabilokojidruginačinonećeućisvakuporuvaegradaživotagranicenepostojepostojesamostepenicikojimasesmetezadržavatinegomorateićidaljeako sebisebi pravitepravite granicegranice uu svemusvemu štošto raditefizički iliili nana bilobilo kojikoji drugidrugi načinone ćeće ućiući uu svakusvaku poruporu vašegvašeg radarada ii životagranice nene postojepostoje samosamo stepenicina kojimakojima sese nene smetesmete zadržavatinego moratemorate ićiići daljeako sebi pravitesebi pravite granicepravite granice ugranice u svemuu svemu štosvemu što raditefizički ili naili na bilona bilo kojibilo koji drugikoji drugi načinone će ućiće ući uući u svakuu svaku porusvaku poru vašegporu vašeg radavašeg rada irada i životagranice ne postojepostoje samo stepenicina kojima sekojima se nese ne smetene smete zadržavatinego morate ićimorate ići dalje

Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.Ako ne pravite greške, onda ne radite ništa. Siguran sam da ljudi koji rade greše.Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.