Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka. - Činija Citata

Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka.


ako-se-osvrnete-i-razmislite-o-svom-ivotu-kladim-se-da-ete-se-pokajati-zbog-80-procenata-svojih-postupaka-ali-ivot-se-sastoji-od-greaka
silvester staloneakoseosvrneterazmislitesvomživotukladimdaćetepokajatizbog80procenatasvojihpostupakaaliživotsastojiodgreakaako sese osvrneteosvrnete ii razmisliterazmislite oo svomsvom životukladim sese dada ćetećete sese pokajatipokajati zbogzbog 8080 procenataprocenata svojihsvojih postupakaali životživot sese sastojisastoji odod grešakaako se osvrnetese osvrnete iosvrnete i razmislitei razmislite orazmislite o svomo svom životukladim se dase da ćeteda ćete sećete se pokajatise pokajati zbogpokajati zbog 80zbog 80 procenata80 procenata svojihprocenata svojih postupakaali život seživot se sastojise sastoji odsastoji od grešakaako se osvrnete ise osvrnete i razmisliteosvrnete i razmislite oi razmislite o svomrazmislite o svom životukladim se da ćetese da ćete seda ćete se pokajatićete se pokajati zbogse pokajati zbog 80pokajati zbog 80 procenatazbog 80 procenata svojih80 procenata svojih postupakaali život se sastojiživot se sastoji odse sastoji od grešakaako se osvrnete i razmislitese osvrnete i razmislite oosvrnete i razmislite o svomi razmislite o svom životukladim se da ćete sese da ćete se pokajatida ćete se pokajati zbogćete se pokajati zbog 80se pokajati zbog 80 procenatapokajati zbog 80 procenata svojihzbog 80 procenata svojih postupakaali život se sastoji odživot se sastoji od grešaka

Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem.Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju. Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca.Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.