Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?


ako-putnici-znaju-recimo-koliko-kamenova-u-kaldrmi-puta-i-koliko-zrna-peska-pod-kaldrmom-i-ako-znaju-imena-sveg-drvea-i-svih-travki-to-rastu-pokraj
nikolaj velimirovićakoputniciznajurecimokolikokamenovakaldrmiputazrnapeskapodkaldrmomakoznajuimenasvegdrvećasvihtravkitorastupokrajtaimpomažesvetoznanjenegdeputpočeoćesezavritiodaklesupolikudaiduako putniciputnici znajukoliko jeje kamenovakamenova uu kaldrmikaldrmi putaputa ii kolikokoliko jeje zrnazrna peskapeska podpod kaldrmomi akoako znajuznaju imenaimena svegsveg drvećadrveća ii svihsvih travkitravki štošto rasturastu pokrajpokraj putaputašta imim pomažepomaže sveako nene znajuznaju gdegde jeje putput počeoi gdegde ćeće sese završitii odakleodakle susu pošlipošli ii kudakuda iduako putnici znajukoliko je kamenovaje kamenova ukamenova u kaldrmiu kaldrmi putakaldrmi puta iputa i kolikoi koliko jekoliko je zrnaje zrna peskazrna peska podpeska pod kaldrmomi ako znajuako znaju imenaznaju imena svegimena sveg drvećasveg drveća idrveća i svihi svih travkisvih travki štotravki što rastušto rastu pokrajrastu pokraj putapokraj putašta imšta im pomažeim pomaže svesve to znanjeako ne znajune znaju gdeznaju gde jegde je putje put počeoi gde ćegde će seće se završitii odakle suodakle su pošlisu pošli ipošli i kudai kuda idu

Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Samo žene i lječnici znaju koliko je laž potrebna ljudima.Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa.Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Znaš, nekada nije bitno koliko smo puta nekome oprostili, ako sve to ima smisla.