Ako čovek isprazni sadržaj svoje torbice u svoju glavu, niko mu je neće moći oduzeti.


ako-ovek-isprazni-sadraj-svoje-torbice-u-svoju-glavu-niko-mu-nee-moi-oduzeti
bendžamin frenklinakočovekispraznisadržajsvojetorbicesvojuglavunikomunećemoćioduzetiako čovekčovek isprazniisprazni sadržajsadržaj svojesvoje torbicetorbice uu svojusvoju glavuniko mumu jeje nećeneće moćimoći oduzetiako čovek isprazničovek isprazni sadržajisprazni sadržaj svojesadržaj svoje torbicesvoje torbice utorbice u svojuu svoju glavuniko mu jemu je nećeje neće moćineće moći oduzetiako čovek isprazni sadržajčovek isprazni sadržaj svojeisprazni sadržaj svoje torbicesadržaj svoje torbice usvoje torbice u svojutorbice u svoju glavuniko mu je nećemu je neće moćije neće moći oduzetiako čovek isprazni sadržaj svoječovek isprazni sadržaj svoje torbiceisprazni sadržaj svoje torbice usadržaj svoje torbice u svojusvoje torbice u svoju glavuniko mu je neće moćimu je neće moći oduzeti

Ako se svi konopci pokidaju, čovjek više neće moći ni da se objesi.Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.