Ako ne verujemo u slobodu izražavanje ljudi koje preziremo, onda uopšte ne verujemo u nju.


ako-ne-verujemo-u-slobodu-izraavanje-ljudi-koje-preziremo-onda-uopte-ne-verujemo-u-nju
noam Čomskiakoneverujemosloboduizražavanjeljudikojepreziremoondauoptenjuako nene verujemoverujemo uu sloboduslobodu izražavanjeizražavanje ljudiljudi kojekoje preziremoonda uopšteuopšte nene verujemoverujemo uu njuako ne verujemone verujemo uverujemo u sloboduu slobodu izražavanjeslobodu izražavanje ljudiizražavanje ljudi kojeljudi koje preziremoonda uopšte neuopšte ne verujemone verujemo uverujemo u njuako ne verujemo une verujemo u sloboduverujemo u slobodu izražavanjeu slobodu izražavanje ljudislobodu izražavanje ljudi kojeizražavanje ljudi koje preziremoonda uopšte ne verujemouopšte ne verujemo une verujemo u njuako ne verujemo u slobodune verujemo u slobodu izražavanjeverujemo u slobodu izražavanje ljudiu slobodu izražavanje ljudi kojeslobodu izražavanje ljudi koje preziremoonda uopšte ne verujemo uuopšte ne verujemo u nju

Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće.Kako da verujemo čoveku kad pretke drži u kavezu, a potomke u neizvesnosti.Budućnost leži u dizajnu i prodaji računara za koje ljudi uopšte ne shvataju da su računari.Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna.