Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas- ne mnogo toga.


ako-ne-isplanirate-sopstveni-ivotni-plan-velike-su-anse-da-ete-upasti-u-i-pogodite-su-planirali-za-vas-ne-mnogo-toga
džim ronakoneisplaniratesopstveniživotniplanvelikesuansedaćeteupastituđipogoditetaplaniralizavasmnogotogaako nene isplanirateisplanirate sopstvenisopstveni životniživotni planvelike susu šansešanse dada ćetećete upastiupasti uu tuđipogodite štašta susu planiraliplanirali zaza vasne mnogomnogo togaako ne isplaniratene isplanirate sopstveniisplanirate sopstveni životnisopstveni životni planvelike su šansesu šanse dašanse da ćeteda ćete upastićete upasti uupasti u tuđipogodite šta sušta su planiralisu planirali zaplanirali za vasne mnogo togaako ne isplanirate sopstvenine isplanirate sopstveni životniisplanirate sopstveni životni planvelike su šanse dasu šanse da ćetešanse da ćete upastida ćete upasti ućete upasti u tuđipogodite šta su planirališta su planirali zasu planirali za vasako ne isplanirate sopstveni životnine isplanirate sopstveni životni planvelike su šanse da ćetesu šanse da ćete upastišanse da ćete upasti uda ćete upasti u tuđipogodite šta su planirali zašta su planirali za vas

Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas – ne mnogo toga.Budite dobri prema štreberima. Velike su šanse da ćete završiti radeći za nekoga od njih.Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspjeha u trenutku kada su odustali.Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspeha u trenutku kada su odustali.Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.