Ako nas neki nepoznati muškarac pozove danas telefonom, malo popriča, ne udvara se, ne kaže ništa naročito, ali nam ipak pokloni pažnju kakva nam se rijetko ukazuje, mi smo u stanju da te iste večeri odemo u krevet zaljubljene, i nema ničeg rđavog u tome - u ženskoj je prirodi da se otvara s velikom lakoćom za ljubav.


ako-nas-neki-nepoznati-mukarac-pozove-danas-telefonom-malo-popria-ne-udvara-se-ne-kae-naroito-ali-nam-ipak-pokloni-panju-kakva-nam-se-rijetko-ukazuje
paulo koeljoakonasnekinepoznatimukaracpozovedanastelefonommalopopričaneudvarasekaženitanaročitoalinamipakpoklonipažnjukakvaserijetkoukazujemismostanjudateistevečeriodemokrevetzaljubljenenemaničegrđavogtomeženskojprirodiotvaravelikomlakoćomzaljubavako nasnas nekineki nepoznatinepoznati muškaracmuškarac pozovepozove danasdanas telefonommalo popričane udvaraudvara sene kažekaže ništaništa naročitoali namnam ipakipak poklonipokloni pažnjupažnju kakvakakva namnam sese rijetkorijetko ukazujemi smosmo uu stanjustanju dada tete isteiste večerivečeri odemoodemo uu krevetkrevet zaljubljenei nemanema ničegničeg rđavogrđavog uu tometomeu ženskojženskoj jeje prirodiprirodi dada sese otvaraotvara ss velikomvelikom lakoćomlakoćom zaza ljubavako nas nekinas neki nepoznatineki nepoznati muškaracnepoznati muškarac pozovemuškarac pozove danaspozove danas telefonomne udvara sene kaže ništakaže ništa naročitoali nam ipaknam ipak pokloniipak pokloni pažnjupokloni pažnju kakvapažnju kakva namkakva nam senam se rijetkose rijetko ukazujemi smo usmo u stanjuu stanju dastanju da teda te istete iste večeriiste večeri odemovečeri odemo uodemo u krevetu krevet zaljubljenei nema ničegnema ničeg rđavogničeg rđavog urđavog u tomeu tomeu ženskoju ženskoj ježenskoj je prirodije prirodi daprirodi da seda se otvarase otvara sotvara s velikoms velikom lakoćomvelikom lakoćom zalakoćom za ljubav

Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom.Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili.Kada se kaže da se s nečim slažemo u principu, to onda znači da nam ne pada na pamet da tu ideju sprovedemo u praksi.kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda - slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda – slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.