Ako možete da prebrojite svoj novac, nemate milijarde dolara.


ako-moete-da-prebrojite-svoj-novac-nemate-milijarde-dolara
džon pol getiakomožetedaprebrojitesvojnovacnematemilijardedolaraako možetemožete dada prebrojiteprebrojite svojsvoj novacnemate milijardemilijarde dolaraako možete damožete da prebrojiteda prebrojite svojprebrojite svoj novacnemate milijarde dolaraako možete da prebrojitemožete da prebrojite svojda prebrojite svoj novacako možete da prebrojite svojmožete da prebrojite svoj novac

U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je navesti na bilo šta…Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je navesti na bilo šta.Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :D