Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem.


ako-mi-ivot-krila-skrati-i-sneg-u-oku-pone-da-veje-znam-bar-se-neu-pokajati-to-sam-umeo-da-se-smejem
miroslav mika antićakomiživotkrilaskratisnegokupočnedavejeznambarsenećupokajatitosamumeosmejemako mimi životživot krilakrila skratii snegsneg uu okuoku počnepočne dada vejebar sese nećuneću pokajatipokajati štošto samsam umeoumeo dada sese smejemako mi životmi život krilaživot krila skratii sneg usneg u okuu oku počneoku počne dapočne da vejebar se nećuse neću pokajatineću pokajati štopokajati što samšto sam umeosam umeo daumeo da seda se smejemako mi život krilami život krila skratii sneg u okusneg u oku počneu oku počne daoku počne da vejebar se neću pokajatise neću pokajati štoneću pokajati što sampokajati što sam umeošto sam umeo dasam umeo da seumeo da se smejemako mi život krila skratii sneg u oku počnesneg u oku počne dau oku počne da vejebar se neću pokajati štose neću pokajati što samneću pokajati što sam umeopokajati što sam umeo dašto sam umeo da sesam umeo da se smejem

Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.Ma, znam da niko neće čitati ovaj status. Ali ponekad, kad mi je dosadno, odem u baštu, zakopam se u zemlju i pravim se da sam sargarepa. x’D  ☺♥Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.