Ako, sa krajnjim naporom, čoveku koji stari pođe za rukom da ostane uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke a ne čistoća cveta.


ako-krajnjim-naporom-oveku-koji-stari-poe-za-rukom-da-ostane-uredan-i-ist-to-sterilizovana-istoa-apoteke-a-ne-istoa-cveta
ivo andricakokrajnjimnaporomčovekukojistaripođezarukomdaostaneuredančisttosterilizovanačistoćaapotekenecvetasa krajnjimkrajnjim naporomčoveku kojikoji staristari pođepođe zaza rukomrukom dada ostaneostane uredanuredan ii čistje sterilizovanasterilizovana čistoćačistoća apotekene čistoćačistoća cvetasa krajnjim naporomčoveku koji starikoji stari pođestari pođe zapođe za rukomza rukom darukom da ostaneda ostane uredanostane uredan iuredan i čistje sterilizovana čistoćasterilizovana čistoća apotekeapoteke a nea ne čistoćane čistoća cvetačoveku koji stari pođekoji stari pođe zastari pođe za rukompođe za rukom daza rukom da ostanerukom da ostane uredanda ostane uredan iostane uredan i čistje sterilizovana čistoća apotekečistoća apoteke a neapoteke a ne čistoćaa ne čistoća cvetačoveku koji stari pođe zakoji stari pođe za rukomstari pođe za rukom dapođe za rukom da ostaneza rukom da ostane uredanrukom da ostane uredan ida ostane uredan i čiststerilizovana čistoća apoteke a nečistoća apoteke a ne čistoćaapoteke a ne čistoća cveta

Za muškarce ništa nije nemoguće, samo ako im pođe za rukom, a to ne mogu sami da učine.Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome.Zašto se ulične korpe za otpatke ne podignu na visinu koševa za košarku? Bila bi to provokacija kojoj nitko od naše košarkaške nacije ne bi odolio. Koševi bi bili puni, a grad čist.Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi „spajalice, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici mogu ponuditi sigurnu alternativu za miran napredak.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Ako neko hoce da bude deo tvog zivota potrudice se da to ostvari, i zato se ne opterecuj sa tim da sacuvas mesto u svom srcu za nekoga ko se ne trudi da tamo ...