Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju. - Činija Citata

Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.


ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite-to-bi-moglo-da-znai-da-ete-izgubiti-devojku-enu-roake-poslove-i-mogue-glavu-moglo
Čarls bukovskiakohoćetenetodauraditeiditedokrajasuprotnomnepočinjitetobimogloznačićeteizgubitidevojkuženurođakeposlovemogućeglavumoglonećetejestidvailitričetiridanasesmrzavatinaklupiparkumoždavamdonesezatvorporuguismejavanjeizolacijuako hoćetehoćete neštonešto dada uraditeuradite –– iditeidite dodo krajau suprotnomni nene počinjitebi moglomoglo dada značiznači dada ćetećete izgubitiizgubiti devojkui mogućemoguće je– glavumoglo bibi dada značiznači dada nećetenećete jestijesti dvadva iliili tričetiri danamoglo bibi dada značiznači dada ćetećete sese smrzavatismrzavati nana klupiklupi uu parkumožda vamvam donesedonese ii zatvorporugu ii ismejavanjeili izolacijuako hoćete neštohoćete nešto danešto da uraditeda uradite –uradite – idite– idite doidite do krajani ne počinjitebi moglo damoglo da značida znači daznači da ćeteda ćete izgubitićete izgubiti devojkui moguće jemoguće je –je – glavumoglo bi dabi da značida znači daznači da nećeteda nećete jestinećete jesti dvajesti dva ilidva ili trimoglo bi dabi da značida znači daznači da ćeteda ćete sećete se smrzavatise smrzavati nasmrzavati na klupina klupi uklupi u parkumožda vam donesevam donese idonese i zatvorporugu i ismejavanje

Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju.Stojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.