Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.


ako-bi-sad-trebalo-nekome-da-ispriam-svoj-ivot-mogla-bih-to-da-uinim-tako-da-ostavim-utisak-nezavisne-hrabre-i-srene-ene-ali-to-bi-bilo-daleko-od
paulo koeljoakobisadtrebalonekomedaispričamsvojživotmoglabihtoučinimtakoostavimutisaknezavisnehrabresrećneženealibilodalekoodistinejermizabranjenospomenemjedinuriječkojamnogovažnijaonihjedanaestminutaljubavako bibi sadsad trebalotrebalo nekomenekome dada ispričamispričam svojsvoj životmogla bihda učinimučinim takotako dada ostavimostavim utisakutisak nezavisnehrabre ii srećnesrećne ženebi bilobilo dalekodaleko odod istinejer mimi jeje zabranjenozabranjeno dada spomenemspomenem jedinujedinu riječriječ kojakoja jeje mnogomnogo važnijavažnija odod onihonih jedanaestjedanaest minutaminuta –– ljubavako bi sadbi sad trebalosad trebalo nekometrebalo nekome danekome da ispričamda ispričam svojispričam svoj životbih to dada učinim takoučinim tako datako da ostavimda ostavim utisakostavim utisak nezavisnehrabre i srećnei srećne ženeali to bibi bilo dalekobilo daleko oddaleko od istinejer mi jemi je zabranjenoje zabranjeno dazabranjeno da spomenemda spomenem jedinuspomenem jedinu riječjedinu riječ kojariječ koja jekoja je mnogoje mnogo važnijamnogo važnija odvažnija od onihod onih jedanaestonih jedanaest minutajedanaest minuta –minuta – ljubav

Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta - ljubav.Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.