Čak i ako znači rastanak, samoću, tugu, ljubav je ipak vrijedna svakog novčića svoje cijene. - Činija Citata

Čak i ako znači rastanak, samoću, tugu, ljubav je ipak vrijedna svakog novčića svoje cijene.


ak-i-ako-znai-rastanak-samou-tugu-ljubav-ipak-vrijedna-svakog-novia-svoje-cijene
paulo koeljoČakakoznačirastanaksamoćutuguljubavipakvrijednasvakognovčićasvojecijeneČak ii akoako značiznači rastanakljubav jeje ipakipak vrijednavrijedna svakogsvakog novčićanovčića svojesvoje cijeneČak i akoi ako značiako znači rastanakljubav je ipakje ipak vrijednaipak vrijedna svakogvrijedna svakog novčićasvakog novčića svojenovčića svoje cijeneČak i ako značii ako znači rastanakljubav je ipak vrijednaje ipak vrijedna svakogipak vrijedna svakog novčićavrijedna svakog novčića svojesvakog novčića svoje cijeneČak i ako znači rastanakljubav je ipak vrijedna svakogje ipak vrijedna svakog novčićaipak vrijedna svakog novčića svojevrijedna svakog novčića svoje cijene

Istinska ljubav vrijedna je svake žrtve.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.Mir i pravda su dve strane istog novčića.Ako možeš, ne padaj u tugu, a ako ne možeš, onda je bar ne pokazuj.