a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo


a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
napoleon bonapartasamponekadlisicalavcijeloumijećevladanjaležitomedaznakadatrebabitijednodrugosam ponekadponekad lisicaponekad samsam lavcijelo umijećeumijeće vladanjavladanja ležileži uu tometome dada znašznaš kadakada trebaštrebaš bitibiti jednokada trebaštrebaš bitibiti drugoa sam ponekadsam ponekad lisicaa ponekad samponekad sam lavcijelo umijeće vladanjaumijeće vladanja leživladanja leži uleži u tomeu tome datome da znašda znaš kadaznaš kada trebaškada trebaš bititrebaš biti jednoa kada trebaškada trebaš bititrebaš biti drugoa sam ponekad lisicaa ponekad sam lavcijelo umijeće vladanja ležiumijeće vladanja leži uvladanja leži u tomeleži u tome dau tome da znaštome da znaš kadada znaš kada trebašznaš kada trebaš bitikada trebaš biti jednoa kada trebaš bitikada trebaš biti drugocijelo umijeće vladanja leži uumijeće vladanja leži u tomevladanja leži u tome daleži u tome da znašu tome da znaš kadatome da znaš kada trebašda znaš kada trebaš bitiznaš kada trebaš biti jednoa kada trebaš biti drugo

Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo.Ako ne znaš, trebaš pitati; ako ne znaš kako, trebaš naučiti.Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...Usta se ponekad često smeju, a da srce o tome ništa ne zna!Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.